กฏระเบียบ และ เงื่อนไข ของการลงทะเบียน
 
ผู้มีความประสงค์เข้าร่วมประมูลสินค้าจะต้องลงทะเบียนผ่านทาง
- เค้าเตอร์ลงทะเบียน ณ ลานประมูล หรือ
- ผ่านทาง Hotline: 063-838-5111 และ LINE: @jssrauction    
ผู้ที่ลงทะเบียนและวางเงินประกันแล้วจะได้รับหมายเลขผู้ประมูล (Bid No.) สำหรับร่วมประมูล
 

คุณสมบัติผู้ซื้อ

1. นิติบุคคลที่มีหนังสือจดทะเบียนทางการค้า
2. บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว

หน้าที่ของผู้จัดการประมูล 

1.  ผู้จัดการประมูล   จะเป็นผู้กำหนดวิธีการประมูล
2.  ผู้จัดการประมูล   จะเป็นผู้กำหนดวันเวลาและสถานที่ประมูล
3.  ผู้จัดการประมูล   จะเป็นผู้กำหนดสินค้าที่จะประมูล

ขั้นตอนการซื้อ

1. เช็ครายการสินค้าบนเว็ปไซต์ jssr.co.th

รายการสินค้าประมูล Parade Auction
> Local Zone ถ.บางนา-ตราด กม.35
- เป็นการประมูลแบบ มีราคาขั้นต่ำ และ ไม่มีราคาขั้นต่ำ
- สินค้าเสียอากรนำเข้าแล้ว รายการสินค้า กม.35

> Free Zone ถ.บางนา-ตราด กม.35
- เป็นการประมูลแบบไม่มีราคาขั้นต่ำเท่านั้น
- สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้า รายการสินค้า กม.35
 
> รายการสินค้า J-NEGO
 
> รายการสินค้าขายตรง
-รายการสินค้า ายตรง
 
2. มาตรวจสภาพสินค้าด้วยตนเองที่ลานประมูล 
3. ศึกษารูปแบบ บริการประมูล และ ช่องทางการซื้อ
4. ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูล 
 

การตรวจสภาพสินค้า 

ผู้จัดการประมูลจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น เกี่ยวกับข้อเท็จจริงของเครื่องจักร กรุณามาตรวจสภาพสินค้าด้วยตัวท่านเอง โดยทางผู้จัดการประมูล จะเปิดให้ท่านเข้าตรวจสอบสภาพสินค้าได้ ก่อนจะมีการประมูลจริงล่วงหน้า 3 วัน ตั้งแต่เวลา 8.00น. – 17.00น. ณ ลานประมูล เขตปลอดอากร เจเอสเอสอาร์ กม.35 (ถนนบางนา-ตราด กม.35  ฝั่งขาออกจากกรุงเทพ) และให้ยึดถือคุณสมบัติของสินค้าตามสภาพที่เป็นจริง โดยไม่คำนึงถึงข้อความใดๆในเอกสารการประมูล รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏในเว็ปไซต์ www.jssr.co.th

เอกสารการลงทะเบียน

ผู้เข้าประมูลจะต้องแจ้งความประสงค์แก่ผู้จัดการประมูล พร้อมนำหลักฐานมายื่นดังนี้

1. กรณีบุคคลธรรมดา ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนา
2. กรณีนิติบุคคล ให้แสดงสำเนาหนังสือรับรองซึ่งผู้มีสิทธิตามกฎหมายเป็นผู้ออกให้ ภายในกำหนดไม่เกิน 6 เดือน
3. กรณีบุคคล/นิติบุคคลต่างชาติ ให้แสดงพาสปอรต์ พร้อมสำเนาหนังสือรับรองบริษัทจดทะเบียน พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนา
4. กรณีมอบอำนาจ ให้นำ หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจเพิ่มเติมมาด้วย
 

เงินวางประกัน 

  • ในการวางเงินประกัน 50,000 บาท โดยท่านจะได้รับวงเงิน 5 เท่า ของเงินวางประกัน
    เช่น กรณีวางเงินประกัน 50,000บาท จะได้รับวงเงินในการประมูล 250,000บาท
    หากวงเงินนั้นหมด ผู้ประมูลจะต้องวางเงินประกันเพิ่ม หรือ ระงับการประมูล
  • ในการวางเงินประกัน 200,000 บาท หรือ 10,000 USD โดยท่านจะได้รับวงเงิน 10 เท่า ของเงินวางประกัน

 

อ่านต่อ การชำระเงินวางประกัน

กฏระเบียบในการซื้อ

1. ผู้เข้าร่วมประมูลต้องลงทะเบียน กับ JSSR AUCTION ก่อนเข้าร่วมการประมูล โดยผู้เข้าร่วมประมูลจะเป็นผู้ประมูลได้นั้น ต้องอยู่ภายใต้ดุลยพินิจในการพิจารณาของผู้จัดการประมูล

2. ผู้เข้าร่วมประมูลต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ก่อนการลงทะเบียนเป็นผู้ประมูล และได้ผ่านการอนุมัติจากผู้จัดการประมูลแล้วว่าเป็นไปตามกฎระเบียบ จึงจะได้สิทธิ์เข้าร่วมการประมูล

3. ผู้เข้าร่วมประมูลจะต้องวางเงินประกันตามที่กำหนด เพื่อเป็นการประกันการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดนี้

4. หมายเลขประมูล ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน
ก) ภายใต้ดุลยพินิจของผู้จัดการประมูลจะออกหมายเลขผู้ประมูล ชื่อผู้ใช้งาน และ รหัสผ่านโดยแจ้งให้ทราบทางอีเมล์ ภายในวันทำการหลังจากได้รับเงินประกันแล้ว ในกรณีที่ผู้ประมูลไม่ได้รับอีเมล์ดังกล่าวต้องติดต่อผู้จัดการประมูลที่หมายเลข  02-704-9555 หรือ อีเมล์มาที่ [email protected]
(ข) ผู้ประมูลจะต้องดูแลและรับผิดชอบหมายเลขประมูล ชื่อผู้ใช้งาน และ รหัสผ่านเป็นอย่างดี
(ค) ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆก็ตามผู้จัดการประมูลสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการลงทะเบียนและหมายเลขผู้ประมูลชื่อผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน ได้ตลอดเวลา ทั้งช่วงก่อน, ระหว่าง หรือ หลังการประมูล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลลงทะเบียน  เมื่อผู้ประมูลมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลลงทะเบียน จะต้องแจ้งแก้ไขข้อมูล (ชื่อ, ที่อยู่, ผู้ติดต่อ, รายละเอียดหมายเลขบัญชีธนาคาร,หมายเลขโทรศัพท์, หมายเลขโทรสาร, แผนก, ตำแหน่ง และอื่นๆ) ทันที โดยโทรสารหมายเลข Hotline: 063-838-5111 หรือ Line id : @jssrauction

6. ผู้ชนะการประมูลไม่สามารถยกเลิกรายการสินค้าที่ประมูลได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

7. ผู้เข้าร่วมการประมูล สามารถลงทะเบียนได้ ล่วงหน้า 3 วันก่อนการประมูล และตรวจสอบสภาพสินค้าทุกรายการ ได้ก่อนการประมูลล่วงหน้า 2วัน และให้ยึดถือ คุณสมบัติของสินค้าตามสภาพที่ เป็นจริงโดยไม่คำนึง ถึงข้อความใด ๆ ในเอกสารการประมูล

8. ผู้ชนะการประมูล ต้องชำระเงินค่าสินค้าครบถ้วนเต็มจำนวนของราคาที่ประมูล ภายใน 7 วัน หากพ้นกำหนดช่วงระยะเวลาดังกล่าว จะถูกยึดเงินประกัน และเสียดอกเบี้ยอัตรา 15% ต่อปี

สิทธิและหน้าที่ของผู้ประมูล

สิทธิของผู้ประมูล
ผู้ประมูลสามารถประมูลสินค้าทุกรายการที่ระบุไว้ใน JSSR AUCTION เท่านั้น

หน้าที่ของผู้ประมูล
ผู้ประมูลตกลงจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และ/หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งกำหนดโดยผู้จัดการประมูลและผู้ประมูลต้องยอมรับในผลลัพธ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นและรับผิดชอบผลที่เกิดจากการประมูลสินค้าทาง JSSR AUCTION ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดๆ

การกระทำที่ต้องห้าม
ผู้ประมูลต้องชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดที่จะเกิดขึ้น เช่น การเรียกร้อง, ข้อเรียกร้อง, การฟ้องร้อง, ค่าเสียหาย, ค่าปรับ, ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายใดๆอันเกิดจากผู้ประมูล ในกรณีที่ผู้ประมูลกระทำการใดๆต่อไปนี้
       (ก) กระทำการใดๆที่เป็นการรบกวนการประมูล ไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่เจตนา ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบและช่องสัญญาณ JSSR AUCTION
       (ข) การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขนี้
       (ค) การฝ่าฝืนกฎหมาย พระราชกฤษฎีกา กฎระเบียบ หรือกฎข้อบังคับต่างๆของประเทศไทย

อ่านเพิ่ม ข้อควรระวังใน การประมูลอย่างปลอดภัย

การชำระเงิน

ผู้ชนะการประมูลต้องรับผิดชอบต่อสินค้าที่ซื้อจากการประมูล JSSR AUCTION ภายใต้บัญชีหมายเลขประมูลของผู้ประมูลนั้นๆ ซึ่งผู้ประมูลเป็นผู้มีสิทธิ์ที่จะเข้าประมูลได้แต่เพียงผู้เดียว

1. การชำระเงินจะต้องชำระเป็นเงินสดเต็มจำนวนภายในเจ็ด (7) วันนับตั้งแต่วันที่ประมูลเสร็จสิ้น ณ สำนักงานประมูลเขตปลอดอากร  บริษัท เจเอสเอสอาร์อ๊อกชั่น จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทย หรือชำระเงินผ่านทางบัญชีธนาคารและแจ้งให้ผู้จัดการประมูลทราบก่อนทำการส่งมอบสินค้า ราคาประมูลจะระบุเป็นสกุลเงินบาท หากผู้ประมูลต้องการชำระในสกุลเงินเหรียญสหรัฐหรือสกุลเยน  จำนวนเงินที่ต้องชำระนั้นจะต้องมีมูลค่าเทียบเท่ากับจำนวนเงินในสกุลเงินบาทที่ได้แจ้งไว้ในใบแจ้งหนี้แล้ว

2. ในกรณีชำระเงินล่าช้า ผู้ชนะการประมูลจะต้องชำระดอกเบี้ยตามจำนวนเงินที่ระบุในใบแจ้งหนี้ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี

3. ในกรณีไม่ชำระเงินตามกำหนด ผู้จัดการประมูลสามารถยึดเงินประกันเป็นค่าปรับสำหรับการไม่ชำระค่าสินค้า นอกจากนี้ผู้ชนะการประมูลจะต้องชำระดอกเบี้ยตามจำนวนเงินที่ระบุในใบแจ้งหนี้ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี และยังต้องรับผิดต่อค่าเสียหาย  ค่าสินไหมทดแทน ค่าต้นทุน และหรือ ค่าใช้จ่ายอย่างใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และยังยินยอมให้ผู้จัดการประมูลนำสินค้าเข้าประมูลในการประมูลครั้งต่อไป เพื่อนำเงินมาชำระค่าเสียหายทั้งหมด เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้ว กรณีที่เหลือเงินไม่พอชำระหนี้ผู้ชนะการประมูลจะต้องชดใช้ในส่วนที่ยังขาดอยู่

การออกใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี

บริษัทฯ จะดำเนินการเปิดใบเสร็จ / ใบกำกับภาษีตามชื่อ และที่อยู่ของ ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลเท่านั้น จะไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบเสร็จ /ใบกำกับภาษีในภายหลัง

วิธีการชำระเงินค่าสินค้า

1. โอนเงินผ่านทางธนาคารโดยใช้ใบ PAY IN ที่ทางบริษัทฯ ออกให้
2. ชำระเป็น บัตรเครดิต / แคชเชียร์เช็ค /  เงินสด  ที่ สำนักงานใหญ่ กม.35 เท่านั้น  และรับสินค้าที่ลานประมูล 35
        * สามารถติดต่อรับใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี และเอกสารในการจดทะเบียนได้ที่สำนักงานใหญ่ กม.35
        * ราคาสินค้าที่ประมูลได้ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมในการโอนเงินผ่านธนาคาร
        * ผู้ร่วมการประมูล จะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนเงินเอง
        * ผู้ชนะการประมูลต้องชำระเงินเต็มจำนวนราคาประมูล หลังจากงานประมูลไม่เกิน 7 วัน หากพ้นกำหนดวันดังกล่าวแล้วจะถูกยึดเงินประกัน และให้ถือว่าเป็นการยกเลิกการขายประมูล

อัตราค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ

ผู้จัดการประมูลจะคิดค่าธรรมเนียมการประมูลก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม จากผู้ชนะการประมูลสำหรับสินค้าต่อรายการ โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

การประมูลสินค้าที่ KM.35 (Local Zone)
 ในกรณีซื้อสินค้าแบบ "ไม่มีเงื่อนไข"   อัตราค่าธรรมเนียมผู้ซื้อมีดังต่อไปนี้           

สินค้าทุกรายการที่ประมูล มีมูลค่าตั้งแต่

1 - 100,000 บาท ต่อรายการ

คิดอัตรา 12 %

สินค้าทุกรายการที่ประมูล มีมูลค่าตั้งแต่

100,001 - 500,000 บาท ต่อรายการ

คิดอัตรา 7%

สินค้าทุกรายการที่ประมูล มีมูลค่าตั้งแต่

500,001 - 1,000,000 บาท ต่อรายการ

คิดอัตรา 5%

สินค้าทุกรายการที่ประมูล มีมูลค่ามากกว่า

1,000,001 บาท ขึ้นไป ต่อรายการ

คิดอัตรา 3%

การประมูลสินค้าที่ KM.35 (Free Zone)
ในกรณีซื้อสินค้าแบบ "ไม่มีเงื่อนไข" อัตราค่าธรรมเนียมผู้ซื้อมีดังต่อไปนี้

สินค้าทุกรายการที่ประมูล มีมูลค่าตั้งแต่

1 - 100,000 บาท ต่อรายการ

คิดอัตรา 12 %

สินค้าทุกรายการที่ประมูล มีมูลค่าตั้งแต่

100,001 - 500,000 บาท ต่อรายการ

คิดอัตรา 7%

สินค้าทุกรายการที่ประมูล มีมูลค่าตั้งแต่

500,001 - 1,000,000 บาท ต่อรายการ

คิดอัตรา 5%

สินค้าทุกรายการที่ประมูล มีมูลค่ามากกว่า

1,000,001 บาท ขึ้นไป ต่อรายการ

คิดอัตรา 3%

 

การประมูลสินค้าที่ KM.35 (เริ่มปี 2567) 
ในกรณีซื้อสินค้าแบบ "มีเงื่อนไข(J-NEGO)" อัตราค่าธรรมเนียมผู้ซื้อมีดังต่อไปนี้

สินค้าทุกรายการที่ประมูล มีมูลค่าตั้งแต่

1 - 30,000 บาท ต่อรายการ

คิดราคา 1,500

สินค้าทุกรายการที่ประมูล มีมูลค่าตั้งแต่

30,001 - 50,000 บาท ต่อรายการ

คิดราคา 2,500

สินค้าทุกรายการที่ประมูล มีมูลค่าตั้งแต่

50,001 - 100,000 บาท ต่อรายการ

คิดราคา 5,000

สินค้าทุกรายการที่ประมูล มีมูลค่าตั้งแต่

100,001 - 300,000 บาท ต่อรายการ

คิดราคา 7,000

สินค้าทุกรายการที่ประมูล มีมูลค่าตั้งแต่

300,001 - 500,000 บาท ต่อรายการ

คิดราคา 10,000

สินค้าทุกรายการที่ประมูล มีมูลค่าตั้งแต่

500,001 - 1,000,000 บาท ต่อรายการ

คิดราคา 15,000

สินค้าทุกรายการที่ประมูล มีมูลค่าตั้งแต่

1,000,001 - 2,000,000 บาท ต่อรายการ

คิดราคา 20,000

สินค้าทุกรายการที่ประมูล มีมูลค่าตั้งแต่

2,000,001 - 3,000,000 บาท ต่อรายการ

คิดราคา 25,000

สินค้าทุกรายการที่ประมูล มีมูลค่าตั้งแต่

3,000,001 - 4,000,000 บาท ต่อรายการ

คิดราคา 30,000

สินค้าทุกรายการที่ประมูล มีมูลค่ามากกว่า

4,000,001 บาท ขึ้นไป ต่อรายการ

ต่อรองราคาได้

อ่านเพิ่ม อัตราค่าธรรมเนียมในงานประมูล คำนวณจากอะไร?

การส่งมอบ/ การขนย้ายจากลานประมูล (หลังวันประมูล)

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการขนย้ายสินค้าของท่าน กรุณาโอนเงินชำระค่าสินค้าก่อนมารับ สินค้าล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วัน  หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งแฟกซ์ และนำส่งรายละเอียดเกี่ยวกับการ โอนเงิน พร้อมกับหมายเลขผู้ประมูล ไปที่ FAX 02-704-9504 หรือ LINE: @jssrauction และโปรดแจ้งยืนยันทาง โทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินที่ โทร. 02-7049548, 02-7049572, 084-075-2927

1. เมื่อผู้จัดการประมูลได้รับการชำระเงินครบถ้วนแล้ว (ชำระเป็นสกุลเงินบาทเท่านั้นหากต้อง การชำระเป็นสกุลเงินอื่น จะต้องดำเนินการแลกเปลี่ยนเงินตราเป็นสกุลเงินบาทในอัตราที่เทียบ เท่ากับ มูลค่าสินค้าที่ประมูลได้ สามารถชำระโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ชำระด้วยตนเอง ณ สำนักงานลานประมูล กม.35 )ผู้จัดการประมูลจะส่งมอบสินค้า พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ ผู้ชนะการประมูล ณ สถานที่ทำการประมูล

2. ผู้ที่ชนะการ ประมูลจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายรวมทั้งดำเนินการ เองทั้งหมด อาทิ ค่าขนส่งย้ายสินค้า ค่าภาษีนำเข้า และค่าบริการออกของ สำหรับการประมูลที่เขตปลอดอากร(กม.35)หากต้องการว่าจ้างให้ผู้จัดการประมูลดำเนินการให้ ผู้จัดการประมูลจะแจ้งค่าใช้จ่ายให้ผู้ชนะการประมูลทราบ

3. เมื่อผู้ชนะการประมูลได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้วและสินค้าได้ดำเนินเสียภาษีนำเข้าเรียบร้อยแล้วจะต้องขนย้ายออกจากลานประมูล ดังต่อไปนี้
     - ภายใน 14 วันทำการราชการหลังงานประมูล
(ไม่รวมวันประมูล)สำหรับลูกค้าขนย้ายในประเทศ
     - ภายใน 30 วันทำการราชการหลังงานประมูล(ไม่รวมวันประมูล)สำหรับลูกค้าขนย้ายไปต่างประเทศ โดยทางบกแถบด่านประเทศเพื่อนบ้าน
     - ภายใน 60 วันทำการราชการหลังงานประมูล(ไม่รวมวันประมูล)สำหรับลูกค้าขนย้ายไปต่างประเทศ โดยผ่านทางเรือขนสินค้า
หากล่วงเลยกว่าวันที่กำหนด ผู้จัดการประมูลจะคิดค่าที่จอดเก็บเครื่องจักร วันละ 500 บาท (ห้าร้อยบาท) ต่อหนึ่งรายการ

4. ในกรณี ผู้ชนะการประมูล และ ผู้มารับสินค้าไม่ได้เป็นบุคคล หรือ นิติบุคคลเดียวกัน จะต้องทำหนังสือ มอบอำนาจ และเอกสารประกอบตามที่ผู้จัดการประมูลระบุไว้ในท้ายเล่มของหมายเลข บัตรประมูลเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับสินค้าแทน

5. ผู้จัดการประมูลจะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ชนะการประมูล โดยจัดเจ้าหน้าที่และเครื่องมือเพื่อนำ เครื่องจักรและ รายการสินค้าต่าง ๆ ที่ประมูลได้ขึ้นรถบรรทุกให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ (ยกเว้นรายการที่ต้องถอดหรือประกอบเป็นกรณีพิเศษ) แต่ทั้งนี้ผู้จัดการ ประมูลจะไม่รับผิดชอบต่อความ เสียหายใด ๆ ทั้งสิ้นอันเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการให้

6. ผู้จัดการประมูลจะส่งมอบเอกสารประกอบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าให้แก่ผู้ชนะการ ประมูลภาย ใน 30 วันหลัง จากวันประมูล โดยเอกสารดังกล่าวสามารถจะนำไปจดทะเบียน หรือ แจ้งย้ายได้ ทันที (ยกเว้นรายการที่แจ้งให้ทราบ เรื่องไม่มีเอกสาร) หาก แต่ผู้ชนะการประมูลไม่ไปดำเนินการกับทางราชการภายใน 30 วันหลังจากได้รับเอกสารจากผู้จัดการประมูล ผู้ชนะการประมูลจะต้องเสียค่าใช้จ่าย ในการเตรียมเอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) และทางผู้จัดการประมูลไม่ขอรับ ผิดชอบต่อการติดตามเอกสารดังกล่าวหลังจาก ระยะเวลาเกินกว่า 60 วัน นับจากวันประมูล

7. กรณีผู้ประมูลนำสินค้าออกต่างประเทศ ต้องวางเงินค้ำประกันส่งออกดังต่อไปนี้
- สินค้าที่เป็นประเภทรถบรรทุก ที่เขตปลอดภาษี KM.35 (Free Zone) ต้องวางเงินค้ำประกันส่งออกไม่ต่ำกว่า จำนวน  1 ล้านบาท
- สินค้าที่เป็นปะเภทอื่นๆที่ไม่ใช้รถบรรทุก ที่เขตปลอดภาษี KM.35 (Free Zone) ต้องวางเงินค้ำประกันส่งออกไม่ต่ำกว่า 15% ของยอดขายประมูล
- สินค้าทุกประเภทที่ลานประมูล KM.35 (Local Zone) ต้องวางเงินค้ำประกันส่งออกไม่ต่ำกว่า  7% ของยอดขายประมูล
- หากไม่นำรถยนต์ฯ ออกไปนอกราชอาณาจักรภายใน 60 วัน บริษัทฯ จะยึดเงินที่วางประกัน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายไว้ ในการดำเนินการต่างๆ จนกว่าจะดำเนินการส่งออกเสร็จสิ้น 

การจำกัดความรับผิด

1. ผู้จัดการประมูลจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญหาย และหรือความเสียหายอย่างใดๆ กับผู้ประมูล ซึ่งมีสาเหตุมาจากการยกเลิก การไม่ต่อเนื่อง และหรือ การยุติการประมูล อันเนื่องมาจากสถานการณ์ใดๆที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เหตุของความผิดพลาดของระบบคอมพิวเตอร์ หรือเหตุใดๆก็ตามที่ผู้ประมูลมีปัญหาในการเชื่อมต่อระบบในระหว่างการประมูลหรือการส่งข้อมูล ผิดพลาดของระบบคอมพิวเตอร์หรือเหตุใดๆ ก็ตามที่ผู้ประมูลมีปัญหาในการเชื่อมต่อระบบในระหว่างการประมูลหรือการส่งข้อมูล

2. ผู้จัดการประมูลจะไม่รับผิดชอบ ที่จะชดใช้ค่าเสียหายสำหรับ การเรียกร้อง ข้อเรียกร้อง การฟ้องร้อง และการดำเนินการไม่ว่าในรูปแบบใดๆ และโดยใครก็ตาม เพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าสูญเสีย ค่าปรับ ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายใดๆอันเกิดจากการกระทำ การงดเว้น หรือความประมาทของผู้จัดการประมูล ผู้แทน ตัวแทน หรือผู้รับเหมาของผู้จัดการประมูล หรือเหตุอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประมูล

การยกเลิกคุณสมบัติของผู้ประมูล

ด้วยดุลยพินิจของผู้จัดการประมูล อาจจะประกาศแก่สาธารณะชน ณ เวลาใดๆ เพื่อยกเลิกการประมูล หรือ ระงับคุณสมบัติของผู้ประมูลได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีดังต่อไปนี้ ซึ่งผู้ประมูลจะไม่ทำการคัดค้านใดๆทั้งสิ้น
1.  เมื่อผู้ประมูลไม่ชำระค่าสินค้า
2.  เมื่อผู้ประมูลได้ยื่นคำขอเพื่อยึดทรัพย์ อายัดทรัพย์ คำสั่งชั่วคราว กระบวนการล้มละลาย กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้กระบวน การฟื้นฟูกิจการ หรือกระบวนการอื่นๆที่คล้ายคลึงกัน หรือคำร้องดังกล่าวได้ถูกยื่นเพื่อให้ดำเนินการกับผู้ประมูล
3.  เมื่อเช็คหรือตั๋วเงินที่ออกโดยผู้ประมูล ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินหรือถูกระงับการทำธุรกรรมจากธนาคาร
4.  เมื่อผู้ประมูลฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนดและหรือเงื่อนไขใดๆ ตามที่กำหนดโดยผู้จัดการประมูล
5.  ภายใต้ดุลยพินิจของผู้จัดการประมูลหากเห็นว่า มีความจำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดการประมูล JSSR AUCTION

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

1. กรรมสิทธิ์และความเสี่ยงกรรมสิทธิ์และความเสี่ยงของสินค้าที่ซื้อจะตกแก่ผู้ชนะการประมูลเมื่อผู้จัดการประมูลได้แจ้งยืนยัน

2.  การไม่โอนสิทธิและหน้าที่ผู้ชนะประมูล ไม่สามารถโอนสิทธิ หน้าที่ และความผูกพันใดๆ ให้กับบุคคลอื่น

3.  ความถูกต้องของรายการสินค้า เพื่อการประมูล ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการแนะนำเท่านั้น ผู้จัดการประมูลจะไม่รับผิดชอบความคลาดเคลื่อนในรายละเอียดของข้อมูล และ สภาพสินค้า รวมถึงปีที่ระบุไว้สำหรับสินค้าแต่ละรายการ

4.  การควบคุมและรักษาความปลอดภัยผู้จัดการประมูลสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการประมูลตามที่เห็นสมควร ถ้ามีเหตุผลอันเชื่อได้ว่า จะมีความเสี่ยงในการกระทำการ ฝ่าฝืนกฎหมาย

5.  ดุลยพินิจของผู้จัดการประมูลผลของการใช้ดุลยพินิจของผู้จัดการประมูลภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆของการประมูลจะถือเป็นที่สิ้นสุด  ผู้ประมูลไม่ สามารถคัดค้านด้วยเหตุผลใดก็ตาม และจะไม่เรียกร้องผู้จัดการประมูลสำหรับค่าเสียหาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าสินไหม ทดแทน ค่าต้นทุน และหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

6. การแก้ไข และการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข เอกสาร ข้อมูลใดๆที่เกี่ยวข้องกับการประมูล อาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม และหรือยกเลิก โดยปราศจากความยินยอมของผู้ประมูล และผู้ประมูลจะต้องผูกพันตามการแก้ไขเพิ่มเติมและการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

7.  การระงับข้อพิพาท หากมีข้อพิพาท โต้แย้ง และหรือ ความแตกต่างอย่างใดๆ ระหว่างผู้ประมูล กับผู้จัดการประมูล อันเกิดขึ้นจากข้อกำหนดและเงื่อนไขในการประมูลนี้ ซึ่งไม่สามารถสรุปเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันได้ ให้นำข้อพิพาทนั้นดำเนินการตามเขตอำนาจศาลของประเทศไทย โดยให้ยึดถือคำตัดสินของศาลไทยเป็นที่สิ้นสุด และผูกพันคู่กรณีทั้งสองฝ่าย

8.  การขัดหรือแย้งกันให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างใดๆที่เกี่ยวข้องกับการประมูล ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หากมีข้อความขัดหรือแย้งกันเอง ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่จัดทำฉบับหลังสุดมีผลใช้บังคับ

9.  การตีความ และกฎหมายที่ใช้บังคับ
หัวข้อใหญ่ทั้งหมดในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ระบุเพียงเพื่อใช้อ้างอิงและเพื่อความสะดวกในการอ่าน และจะไม่มีผลทำให้เป็นการสร้างหรือตีความ เงื่อนไขหรือข้อกำหนด สิทธิ หรือหน้าที่ใดๆภายใต้หัวข้อต่างๆที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ เอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการประมูลจะถูกตีความและใช้บังคับตามกฎหมายไทย

หมายเหตุ : ข้อกำหนดและเงื่อนไขการประมูล ข้อหนึ่งข้อใด นี้ไม่สมบูรณ์หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย ให้ถือว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขในส่วนอื่นที่เหลืออยู่ ให้มีผลบังคับต่อไป เสมือนหนึ่งว่าข้อกำหนดนั้นมิได้ถูกนำมารวมไว้ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

 

Update 10 / Jan / 2019 15:49