คุณสมบัติผู้ขาย

คุณสมบัติผู้ขาย

1. นิติบุคคลที่มีหนังสือจดทะเบียนทางการค้า
2. บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว
3. เป็นเจ้าของสินค้า หรือตัวแทนจำหน่าย (มีเอกสารยืนยันการมอบอำนาจ)

สินค้า

สินค้าทุกชนิตที่สามารถขายส่ง/ขายปลีกได้ตามกฏหมายของประเทศไทย
ตัวอย่างรายการสินค้าที่ไม่รับจัดประมูล
สิ่งมีชีวิตทุกประเภท
ไม้ ต้นไม้ และพืชต่างๆ
สินค้าสำหรับบริโภค เช่น อาหาร วิตามิน อาหารเสริม
สินค้าที่มีวันหมดอายุ หรือที่ต้องเก็บในห้องเย็น
บริการ และทรัพย์สินไม่มีตัวตน
สิ่งเสพติด / อุปกรณ์เสพติด
อาวุธ และอุปกรณ์ต่อสู้
โบราณวัตถุ และสิ่งของทางความเชื่อ/ศาสนาทุกประเภท
บัตร/ตั๋ว/เอกสาร ทำการใดๆ
สารพิษ หรือสินค้าที่มีสารพิษเจือปน
สินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือกฏระเบียบอื่นๆของประเทศไทย 

ผู้จัดการประมูลขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสินค้าที่ขายในงานประมูล

เงื่อนไขการส่งสินค้าเข้าร่วมการประมูล

ผู้มีความประสงค์ส่งสินค้าเข้าขายในงานประมูลจะต้องปฏิบัติดังนี้

1. ส่งรายละเอียดรายการสินค้าที่ต้องการขาย โดยกรอกรายละเอียดลงใน ใบรายการส่งเข้าร่วมประมูล พร้อมรูปถ่าย
2. ส่งสำเนาเอกสารยืนยันตัวตนผู้ขายเพื่อจัดทำสัญญาฝากขาย  
     2.1 สำหรับบุคคลธรรมดา
       - สำเนาบัตรประชาชน+ทะเบียนบ้าน
     2.2 สำหรับนิติบุคคล
       - สำเนาหนังสือรับรองบริษัท+สำเนาบัตรกรรมการ
3. ส่งเอกสารสำเนาสมุดบัญชีสำหรับโอนเงิน 
4. ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสินค้า เช่น รายละเอียดสินค้า คู่มือ ทะเบียน ฯลฯ 
5. ส่งสินค้าเข้าลานประมูลอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันประมูล

ผู้จัดการประมูลจะทำการขายสินค้าภายในรอบการขายที่กำหนดหลังจากได้รับสัญญาตัวจริงที่เซ็นกลับมาพร้อมเอกสารแนบตัวจริงที่ระบุไว้ข้างต้น  (เอกสารแนบประกอบสินค้า)

ผู้ขายจะได้รับค่าตอบแทนจากการขายหักค่าดำเนินการหลังจากที่ผู้ซื้อชำระค่าสินค้านั้นแล้ว (โดยปรกติภายใน 21 วันทำการหลังการขายสินค้า)

ค่าใช้จ่ายในการขายรวมถึงค่าธรรมเนียมในการขายและค่าบริการอื่นๆ เข่น การซ่อมบำรุง ปรับสภาพสินค้า ค่าพิธีการ เป็นต้น (เงื่อนไขการประมูลและค่าธรรมเนียม)

อ่านเพิ่ม อัตราค่าธรรมเนียมในงานประมูล คำนวณจากอะไร ?