การประมูล
  Unreserved Reserved After-Nego* On-Site Internet

Parade Auction

✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️

Tender Auction
(Timed Auction)

  ✔️     ✔️

Proxy Auction
(Absentee Bid)

✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️

การประมูลเป็นแบบเปิดสาธารณะ โดยผู้มีความประสงค์ซื้อสินค้า ที่ลงทะเบียนและวางเงินประกันแล้ว
จะได้รับวงเงิน(10 เท่า)ของจำนวนเงินที่งานประกัน และได้รับหมายเลขประมูล
ในวันประมูล ผู้ซื้อสามารถทำการประมูลได้ที่
1) มาที่หน้าลานประมูล หรือ 2) ประมูลผ่านทาง Internet ตามรูปแบบของการประมูล อ่านเพิ่ม 
ช่องทางการซื้อ

การประมูล Parade Auction

การประมูลแบบพาเหรด (Parade Auction) คือการประมูลแบบแสดงการใช้งานของสินค้า
สินค้าประเภทเคลื่อนที่ได้ จะมีการแสดงการทำงานของสินค้า เข่น การวิ่งทดและเร่งเครื่องแสดงสภาพสินค้าในงานประมูล
สินคาประเภทที่เคลื่อนที่ไม่ได้ จะจอดขาย 
เป็นการประมูลแบบเปิดสาธารณะ ผู้ซื้อที่ลงทะเบียนและวางเงินประกันแล้ว จะได้รับวงเงิน(10 เท่า)ของจำนวนเงินที่งานประกัน และได้รับหมายเลขประมูล

การประมูล Parade Auction จัดขึ้นที่ลานประมูล JSSR Auction
> เขตในประเทศ ถ.บางนา-ตราด กม.32
- เป็นการประมูลแบบ มีราคาขั้นต่ำ และ ไม่มีราคาขั้นต่ำ
- สินค้าเสียอากรนำเข้าแล้ว รายการสินค้า กม.32
> เขตปลอดอากร ถ.บางนา-ตราด กม.35
- เป็นการประมูลแบบไม่มีราคาขั้นต่ำเท่านั้น
- สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้า รายการสินค้า กม.35

ผู้มีความประสงค์ซื้อสินค้าสามารถลงทะเบียนซื้อสินค้าได้ตาม ช่องทางการซื้อ

การขายประมูลยื่นซอง Tender Auction

ประมูลยื่นซอง ประมูลทาง Internet เท่านั้น เป็นการประมูลแบบเปิดสาธารณะภายในระยะเวลาที่กำหนด
ผู้ซื้อที่ลงทะเบียนและวางเงินประกันตามขั้นตอนปรกติ 
Login ระบบ Tender Auction

ประมูลสินค้าแบบไม่มีราคาขั้นต่ำ (Unreserved)

คือการประมูลที่ไม่มีการกำหนดราคาขั้นต่ำของสินค้าขาย
ผู้ชนะการประมูลเป็นผู้ที่รับราคาสูงที่สุดไม่ว่าจะเป็รราคาใดก็ตาม
ผู้มีความประสงค์ซื้อสินค้าสามารถลงทะเบียนซื้อสินค้าได้ตาม ช่องทางการซื้อ

อ่านเพิ่ม เป้าหมายการประมูลแบบไม่มีข้อจำกัดจากเงื่อนไขราคาผูกมัด

การขายประมูลแบบมีราคาขั้นต่ำ (Reserved)

คือการประมูลที่มีการกำหนดราคาขั้นต่ำของสินค้าขาย
ผู้ชนะการประมูลเป็นผู้ที่รับราคาสูงที่สุดที่ผู้ประกาศราคาเสนอที่ไม่ต่ำกว่าราคาขั้นต่ำของสินค้า  
ลานประมูล เขตในประเทศ กม.32 สินค้าเสียอากรนำเข้าแล้ว รายการสินค้า กม.32
ผู้มีความประสงค์ซื้อสินค้าสามารถลงทะเบียนซื้อสินค้าได้ตาม ช่องทางการซื้อ

การขายแบบ After-Negotiation (After-Nego)

ในการประมูลแบบพาเหรด กรณีที่การขายสินค้าแบบมีราคาขั้นต่ำ Lot นั้นจบการประมูลโดยไม่มีผู้รับราคาสูงกว่าราคาขั้นต่ำ
After-Negotiation เป็นบริการเจรจาต่อรองราคาหลังการขายแบบมีราคาขั้นต่ำที่ กม.32 ไม่สำเร็จ
บริการนี้สำหรับสินค้าที่มีราคาขั้นต่ำ ที่ขายประมูลที่ กม.32 เท่านั้น
Login เข้าระบบ After-Nego ยื่นต่อรองราคา
ผู้ขายจะพิจารณาราคาที่ผู้ซื้อยื่นเสนอซื้อ และหากผู้ขายเห็นสมควร สินค้าจะขายให้กับผู้ซื้อที่ยื่นราคาสูงที่สุดในระบบ After-Nego

อ่านเพิ่ม การประมูลแบบ AFTER NEGO !

การฝากประมูล (Proxy Bid)

การฝากประมูล  คืออีกหนึ่งช่องทางบริการ ที่เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จัดขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับลูกค้าที่มีความประสงค์เข้าร่วมประมูลแต่ไม่สามารถมาร่วมประมูลที่หน้าลานได้ด้วยตนเองและไม่สะดวกดำเนินการประมูลผ่านช่องทางอินเตอร์เนท  โดยเจ้าหน้าฝากประมูลของเรา จะรับประมูลแทนท่าน   ตามรายการสินค้าและราคาที่ท่านกำหนดไว้ในแบบฟอร์มยืนยันการใช้บริการฝากประมูล
ผู้มีความประสงค์ซื้อสินค้าสามารถลงทะเบียนซื้อสินค้าได้ตาม ช่องทางการซื้อ