ดาวน์โหลดเอกสาร

หลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการลงทะเบียน Paperless / ขึ้นทะเบียนบัญชีกรมขนส่ง / ขอสินเชื่อ

เอกสารสมัครเป็นสมาชิกผู้ซื้อ

เอกสารสมัครเป็นสมาชิก JSSR VIP สำหรับผู้ซื้อ

เอกสารสมัครประมูลแบบ Absentee Bid

ใบสมัครขอ Proxy ประมูลแบบ พาเรด กม.35

เอกสารสมัครเป็นสมาชิกผู้ขาย

ดูขั้นตอนการเป็นผู้ขาย

เอกสารการอื่นๆ

เอกสารหนังสือมอบอำนาจ
ตารางอัตราอากรศุลกากร กม.35

เอกสารสมัคร Paperless


เอกสารสมัคร Paperless แบบแนบ 1 ลงทะเบียนใหม่ นิติบุคคล (กรรมการ 2 คน)
เอกสารสมัคร Paperless แบบแนบ 1 ลงทะเบียนใหม่ นิติบุคคล (กรรมการคนเดียว)
เอกสารสมัคร Paperless แบบแนบ 1 ลงทะเบียนใหม่ บุคคลธรรมดา
เอกสารสมัคร Paperless แบบแนบ 7 แก้ไข-เพิ่มตัวแทน นิติบุคคล (กรรมการ 2 คน)
เอกสารสมัคร Paperless แบบแนบ 7 แก้ไข-เพิ่มตัวแทน นิติบุคคล (กรรมการคนเดียว)
เอกสารสมัคร Paperless แบบแนบ 7 แก้ไข-เพิ่มตัวแทน บุคคลธรรมดา
เอกสารสมัคร Paperless แบบแนบ 8 ต่ออายุ นิติบุคคล (กรรมการ 2 คน)
เอกสารสมัคร Paperless แบบแนบ 8 ต่ออายุ นิติบุคคล (กรรมการคนเดียว)
เอกสารสมัคร Paperless แบบแนบ 8 ต่ออายุ บุคคลธรรมดา
เอกสารสมัคร Paperless แบบแนบ 9 ยกเลิก นิติบุคคล ร้านค้า
เอกสารสมัคร Paperless แบบแนบ 9 ยกเลิก บุคคลธรรมาดา
เอกสารสมัคร Paperless หลักฐานที่ใช้ในการลงทะเบียน PAPER LESS