lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#0800 ครั้งที่ #F178 วันที่ประมูล 17 มกราคม 2563 ( กม.35 )

รถบรรทุกเอนกประสงค์
รถบรรทุกเอนกประสงค์
YANMAR
C20W
01958
รถบรรทุกล้อยาง

*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 232
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 5% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 10,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 210,000
VAT 7 % 14,700
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 224,700
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 235,400
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0848
  LOT #0848
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 0799
  LOT #0799
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 0823
  LOT #0823
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  MITSUBISHI
 • 0838
  LOT #0838
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  SHIBAURA
 • 0840
  LOT #0840
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  SIKOKU
 • 0794
  LOT #0794
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 0781
  LOT #0781
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KASAHARA
 • 0783
  LOT #0783
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KAWASHIMA
 • 0774
  LOT #0774
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 0819
  LOT #0819
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KUBOTA
 • 0772
  LOT #0772
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 0773
  LOT #0773
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YAMAGUCHI
 • 0775
  LOT #0775
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 0776
  LOT #0776
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 0777
  LOT #0777
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 0778
  LOT #0778
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 0779
  LOT #0779
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 0780
  LOT #0780
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  DAIHATSU
 • 0782
  LOT #0782
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KAWASHIMA
 • 0784
  LOT #0784
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KAWASHIMA
 • 0785
  LOT #0785
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KUBOTA
 • 0786
  LOT #0786
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KUBOTA
 • 0787
  LOT #0787
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 0788
  LOT #0788
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  SHIKUSUI
 • 0789
  LOT #0789
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  SHIKUSUI
 • 0790
  LOT #0790
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YAMAGUCHI
 • 0791
  LOT #0791
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YAMAGUCHI
 • 0792
  LOT #0792
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YAMAGUCHI
 • 0793
  LOT #0793
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 0795
  LOT #0795
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 0796
  LOT #0796
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YOSHIMURA
 • 0797
  LOT #0797
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 0798
  LOT #0798
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 0801
  LOT #0801
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KAWASHIMA
 • 0802
  LOT #0802
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 0803
  LOT #0803
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 0804
  LOT #0804
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 0805
  LOT #0805
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  HONDA
 • 0806
  LOT #0806
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 0807
  LOT #0807
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 0808
  LOT #0808
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 0809
  LOT #0809
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 0810
  LOT #0810
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 0811
  LOT #0811
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  HONDA
 • 0812
  LOT #0812
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KASAHARA
 • 0813
  LOT #0813
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KAWASHIMA
 • 0814
  LOT #0814
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KAWASHIMA
 • 0815
  LOT #0815
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KAWASHIMA
 • 0816
  LOT #0816
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KAWASHIMA
 • 0817
  LOT #0817
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KAWASHIMA
 • 0818
  LOT #0818
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KUBOTA
 • 0820
  LOT #0820
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KUBOTA
 • 0821
  LOT #0821
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KUBOTA
 • 0822
  LOT #0822
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KUBOTA
 • 0824
  LOT #0824
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  MITSUBISHI
 • 0825
  LOT #0825
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 0826
  LOT #0826
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 0827
  LOT #0827
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 0828
  LOT #0828
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 0829
  LOT #0829
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 0830
  LOT #0830
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 0831
  LOT #0831
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 0832
  LOT #0832
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 0833
  LOT #0833
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 0834
  LOT #0834
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 0835
  LOT #0835
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  SANIN
 • 0836
  LOT #0836
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  SANIN
 • 0837
  LOT #0837
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  SATO
 • 0839
  LOT #0839
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  SHIKOKU
 • 0841
  LOT #0841
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YAMAGUCHI
 • 0842
  LOT #0842
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 0843
  LOT #0843
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 0844
  LOT #0844
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 0845
  LOT #0845
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 0846
  LOT #0846
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 0847
  LOT #0847
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 0987
  LOT #0987
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 0988
  LOT #0988
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 0989
  LOT #0989
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 0990
  LOT #0990
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  FUJI
 • 0991
  LOT #0991
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  HONDA
 • 0992
  LOT #0992
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  ISEKI
 • 0993
  LOT #0993
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KUBOTA
 • 0994
  LOT #0994
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  MITSUBISHI
 • 0995
  LOT #0995
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  MITSUBISHI
 • 0996
  LOT #0996
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NOZAWA
 • 0997
  LOT #0997
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 0998
  LOT #0998
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 0999
  LOT #0999
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 1000
  LOT #1000
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 1001
  LOT #1001
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 1002
  LOT #1002
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 1003
  LOT #1003
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KUBOTA
 • 1004
  LOT #1004
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  MITSUBISHI