โครงการเพื่อสังคม(CSR)

ภาพข่าว รูปที่ 1.

7 พฤษภาคม 2561
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จํากัด จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลงาน
ก่อสร้างระหว่างวันที่ 7 ถึง 14 พฤษภาคม 2561 ณ บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด ถนนบางนา-ตราด อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
โดยโครงการความร่วมมือนี้ ทั้ง สองหน่วยงานผนึกกำลังร่วมกันผลิตและพัฒนากำลังคน โดยใช้วิทยากรผู้ชำนาญงาน วัสดุ อุปกรณ์การฝึก ร่วมกัน และใช้ การฝึกอบรมระบบโรงงานโรงเรียน โดยหวังให้
ผู้ผ่านการอบรมเป็นช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลงานก่อสร้าง เช่น รถเครน รถเกลี่ยดิน รถยกรถ รถโฟล์คลิฟท์ รถขุดดิน รถแทรกเตอร์ ให้มีความรู้ทักษะประสบการณ์ในการซ่อมบำรุง ระบบเครื่องยนต์
ระบบส่งกำลัง ช่วงล่าง ระบบไฮดรอลิค ระบบควบคุม และส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้ประกอบการต่อไปในอนาคตต่อไป
ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาและสร้างอาชีพช่างซ่อมเครื่องจักร          ให้มีหลักสูตรการสอนทักษะอาชีพที่สามารถนำไปใช้ได้จริงและการให้การสนับสนุนทางทุนสำหรับวิชาชีพการซ่อม/การใช้งานเครื่องจักร
ที่ชัดเจน วัดผลได้ และ ผู้ร่วมศึกษาที่จบหลักสูตรจะต้องสามารถนำความรู้ไปไปพัฒนาในสายวิชาชีพปัจจุบัน และสามารถ ต่อยอดทางอาชีพของตนเองได้ในอนาคต
 
เขียนข่าวโดย: ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ